۱۴۰۱-۰۷-۲۰
اسفنکتر مصنوعی ادرار

اسفنکتر مصنوعی ادرار

[…]
۱۴۰۱-۰۶-۰۶
سنگ مثانه

چگونگی ایجاد سنگ مثانه و درمان آن

[…]