۱۴۰۱-۰۸-۰۷
استنت تنگی مجرا

استنت تنگی مجرا

[…]
۱۴۰۱-۰۷-۲۰
اسفنکتر مصنوعی ادرار

اسفنکتر مصنوعی ادرار

[…]