عمل رادیکال نفرکتومی

ویدئو: عمل رادیکال نفرکتومی

جراحی اسپرماتوسل

ویدئو: جراحی اسپرماتوسل

عمل turp

ویدئو: TURP

غدد لنفاوی برداشته شده

تصویر: غدد لنفاوی برداشته شده

[…]
هرنی استرنگوله

تصاویر: هرنی استرنگوله

[…]
عمل لاپاراسکوپی ترمیم فتق

عمل لاپاراسکوپی ترمیم فتق با مش

[…]
توده پشت شکمی باقیمانده پس از شیمی درمانی تومور بیضه

توده پشت شکمی باقیمانده پس از شیمی درمانی تومور بیضه

[…]
تومور بزرگ بیضه

تومور بزرگ بیضه که تمام بافت بیضه را تخریب کرده و توسط دکتر نیرومند رادیکال ارکیدکتومی شد.

عمل بسته تومور مثانه

ویدئو عمل بسته تومور مثانه(TUR-BT)

عمل سنگ شکنی آندوسکوپیک

ویدئو عمل سنگ شکنی آندوسکوپیک

[…]
عمل سیستوسکوپی

ویدئو عمل سیستوسکوپی

[…]
غده های لنفاوی چپ و راست لگن که در جراحی سرطان پروستات برداشته و خارج شده است

غده های لنفاوی چپ و راست لگن که در جراحی سرطان پروستات برداشته و خارج شده است

[…]