اسفنکتر مصنوعی ادراری. عمل جراحی کارگذاری اسفنکتر مصنوعی توسط دکتر نیرومند انجام می‌شود.

اسفنکتر مصنوعی ادراری. عمل جراحی کارگذاری اسفنکتر مصنوعی توسط دکتر نیرومند انجام می‌شود.