ابزار عمل TOT برای اصلاح بی اختیاری ادرار. این عمل توسط دکتر نیرومند انجام می‌گردد.

ابزار عمل TOT برای اصلاح بی اختیاری ادرار. این عمل توسط دکتر نیرومند انجام می‌گردد.