شماتیک کارگذاری نوار زیر مجرا در عمل TOT

شماتیک کارگذاری نوار زیر مجرا در عمل TOT