توده پشت شکمی باقیمانده پس از شیمی درمانی تومور بیضه در یک پسر ۱۸ ساله که توسط دکتر نیرومند تحت عمل RPLND یعنی برداشتن توده و غدد لنفاوی پشت شکم، اطراف شاهرگهای اصلی بدن، قرار گرفت

توده پشت شکمی باقیمانده پس از شیمی درمانی تومور بیضه در یک پسر ۱۸ ساله که توسط دکتر نیرومند تحت عمل RPLND یعنی برداشتن توده و غدد لنفاوی پشت شکم، اطراف شاهرگهای اصلی بدن، قرار گرفت