تومور بزرگ بیضه که تمام بافت بیضه را تخریب کرده و توسط دکتر نیرومند رادیکال ارکیدکتومی شد.