عمل RPLND در یک جوان ۲۴ ساله مبتلا به تومور بیضه نان سمینوما (Non seminoma stage llA) که توسط دکتر نیرومند جراحی شد.

عمل RPLND در یک جوان ۲۴ ساله مبتلا به تومور بیضه نان سمینوما (Non seminoma stage llA) که توسط دکتر نیرومند جراحی شد.