تومور ۸ سانتی متری کلیه که توسط دکتر نیرومند پارشیل نفرکتومی شد.

تومور ۸ سانتی متری کلیه که توسط دکتر نیرومند پارشیل نفرکتومی شد.