تومور ۳ سانتی متری کلیه که توسط دکتر نیرومند پارشیل نفرکتومی شد

تومور ۳ سانتی متری کلیه که توسط دکتر نیرومند پارشیل نفرکتومی شد