سارکوم بزرگ کلیه در یک خانم جوان که توسط دکتر نیرومند بطور کامل و یکپارچه خارج شد.

سارکوم بزرگ کلیه در یک خانم جوان که توسط دکتر نیرومند بطور کامل و یکپارچه خارج شد.