تومور بزرگ ۳۰ سانتی متری که توسط دکتر نیرومند رادیکال نفرکتومی شد

تومور بزرگ ۳۰ سانتی متری که توسط دکتر نیرومند رادیکال نفرکتومی شد