قبل از برداشتن غدد لنفاوی

عکی مربوط به قبل از برداشتن غدد لنفاوی یک بیمار توسط دکتر نیرومند