غده های لنفاوی چپ و راست لگن که در جراحی سرطان پروستات برداشته و خارج شده است

غده های لنفاوی چپ و راست لگن که در جراحی سرطان پروستات برداشته و خارج شده است